به روز شده در: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۴۷۷۳۰
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶
"پایگاه دانشجویی صدای آزاد"(sedayeazad.com):

 

مجموعه قوانین  منتخب در کانال اداره تشکل ها

 

شنبه 13/9/95

ماده 6-18  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در صورتی که تشکلی پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شده و یا شروط هیئت نظارت عدول نماید، برای بار اول به شورای مرکزی تشکل تذکر کتبی داده می شود و در صورت تکرار تخلف به مدت 3 الی 6 ماه از انجام همان فعالیت محروم و در مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.

 

 

نکته 1: در صورت تخلف تشکل از شروط هیئت نظارت در انجام یک برنامه، در بار اول به شورای مرکزی تذکر کتبی و برای بار دوم از انجام آن فعالیت از سه تا شش ماه  محروم می شود. ودر صورت تکرار برای بار سوم، مجوز آن تشکل تعلیق می شود.

 

یکشنبه14/9/95

 

 

 

ماده 7-18 دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یک دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدت مزبور و با برگزاری انتخابات جدید تشکل، هیئت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه و این دستورالعمل عمل می نماید.

 

 

نکته 1: در هر دوره شورای مرکزی یک بار مجوز تشکل معلق می گردد و با برگزاری انتخابات تشکل به حالت عادی باز می گردد.

 

 

 

 

دوشنبه 16/9/95

 

 

 

8-18  دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق اقدام به هر گونه فعالیت مندرج در بند1-2 آیین نامه نماید هیئت نظارت نسبت به لغو مجوز تشکل اقدام می نماید.

 

 

نکته1:  تشکل حق هر گونه فعالیت در مدت تعلیق را ندارد ودر صورت ارتکاب تخلف مجدد مجوز تشکل لغو می شود.

 

 

سه شنبه 17/9/95

 

 

9-18دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در موارد محکومیت به تعلیق مجوز هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز و مدت محکومیت اعلام نظر نماید.

 

 

 

نکته1: از زمان تعلیق تا اعلام محکومیت نهایی تشکل هیئت نظارت حداکثر سه ماه فرصت دارد.

 


چهارشنبه 81/8/95

 

 

ماده20دستورالعمل اجرایی تشکل های اسلامی دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مرجع تجدید نظر در هیئت نظارت در آرای هیئت نظارت هیئت نظارت مرکزی است.و این هیئت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رای صادره از سوی هیئت نظارت اعلام نظر نماید. رای هیئت نظارت مرکزی قطعی است.

 

 

 

نکته1: هیئت نظارت مرکزی رای نهایی را صادر می نماید.

نکته2: برای تجدید نظر در رابطه با رای هیئت نظارت بایستی به هیئت نظارت مرکزی مراجعه نمود.

نکته 3: حداکثر زمان لازم برای هیئت نظارت مرکزی دو ماه است.

 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: